Keine direkten Treffer gefunden für: boyu

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: boyu

Deutsch Türkisch
Abendkleid mit Nackenträger {sub} {n} boyunlu gece elbisesi
die Abmessung {sub} {f} boyut
die Abmessungen {sub} {pl} boyutlar
die Akzessoriuslähmung {sub} {f} boyunbezesi ameliyatlarında oluşabilen sinir zedelenmesi felci
andauernd {adj} boyuna
die Atlas {sub} {f} [Med.] boyun omuru
auf Länge geschnitten boyuna kesilmiş
auf Länge schneiden boyuna kesmek
das Ausmaß {sub} {n} boyut
die Ausmaße {sub} {pl} boyutlar
bemächtigen, sich~ {v} boyunduruğu altına almak
beständig {adj} boyuna
beugen {v} [sich ~: sich unterwerfen] boyun eğmek
bezwingen {v} [Militär] boyunduruğu altına almak
bezähmen {v} [bezähmte, hat bezähmt] boyunduruğu altına almak
die Bezähmung {sub} {f} boyunduruk altına alma
die Binde {sub} {f} boyunbağı
das Brusttuch {sub} {n} boyun atkısı
buckeln {v} [buckelte, hat gebuckelt] boyun eğmek
der Bügel {sub} {m} boyunduruk
das Cachenez {sub} {n} boyun atkısı
das Chachenez {sub} {n} boyun atkısı
die Compliance {sub} {f} boyun eğme
die Dankespflicht {sub} {f} boyun borcu
den Nacken beugen boyun eğmek
die Dimension {sub} {f} boyut
die Dimensionen {sub} {pl} boyutlar
dimensionieren {v} boyutlandırmak
die Dimensionierung {sub} {f} boyutlandırma
die Dimensionierungsabstimmung {sub} {f} boyutlandırma görüşmesi
das Dimensionierungsprogramm {sub} {n} boyutlandırma programı
die Dimensionsanalyse {sub} {f} boyut analizi
dimensionslose Maßzahl {sub} {f} boyutsuz ölçü sayısı
die Dimensionsmessung {sub} {f} boyut ölçme
das Dimensionswort {sub} {n} boyut kelimesi
die Drosselvene {sub} {f} [Med.] boyun toplardamarı
die Drosselvenen {sub} {pl} [Med.] boyun toplardamarları
durch {adv} boyunca
durch [zeitlich] boyunca
der Durchbruchstal {sub} {m} [Geographie] boyuna vadi
die Ehrenpflicht {sub} {f} boyun borcu
Ehrenpflicht haben {sub} {f} boyun borcu olmak
die Einhalsung {sub} {f} boyun hasıl olması
einknicken {v} boyun eğmek
entlang [Präposition +Akkusativ] boyunca
entlangbummeln {v} boyunca yürümek
entlangfegen {v} boyunca süpürmek
entlanggehen {v} boyunca gitmek
entlanglaufen {v} boyunca koşmak
entlanglaufen {v} boyunda yürümek
entlangschleifen {v} boyunca bilemek
abendfüllend [Film] akşam boyu
achsparallel mihver boyu
am Rand entlang kıyı boyu
am Ufer entlang kıyı boyu
die Armlänge {sub} {f} kol boyu
auf Lebenszeit ömür boyu
axial {adj} mihver boyu
der Bachlauf {sub} {m} dere boyu
die Bandlänge {sub} {f} kuşak boyu
die Baulänge {sub} {f} yapı boyu
der Bodenlängsträger {sub} {m} karösöri dış boyu
bunttongleiche Wellenlänge {sub} {f} baskın dalga boyu
das ganze Leben lang yaşam boyu
die Datensatzlänge {sub} {f} kayıt boyu
die Datensatzlänge {sub} {f} tutanak boyu
den Fluss entlang nehir boyu
den Strand entlang kumsal boyu
die Böschung entlang çalılık boyu
die ganze Nacht hindurch bütün gece boyu
die Straße entlang yol boyu
die Straßen entlang yol boyu
die Wand entlang duvar boyu
die Diffusionslänge {sub} {f} dayılma boyu
die Diffusionslänge {sub} {f} difüzyon boyu
die Drucklänge {sub} {f} baskı boyu
ein ganzes Leben lang tüm bir hayat boyu
0.002s