1 direkte Treffer gefunden für: ...e

Deutsch Türkisch
zur [Kürzel von: zu der] ...e

50 indirekte Treffer gefunden für: ...e

Deutsch Türkisch
alternativ zu ...e\...a alternatif
an die [hundert Leute] ...e yakın
Anflug an ...e\...a inme
Anforderungen an ...e\...a talepler
anfällig für {adj} ...e\...a karşı hassas
angrenzen an ...e\...a komşu
ankommen in {v} ...e/...gelmek
anschließen an {v} ...e\...a bağlamak
anwendbar auf ...e\...a kullanabilir
anwendbar bis ...e\...a kadar kullanabilir
aufpassen auf {v} ...e,...a gözcülük etmek
Aversion gegen {sub} {f} ...e\...a karşı antipati
basieren auf {v} ...e, ...a dayanmak
basierend auf {adj} ...e, ...a dayanan
basiert auf [es~] ...e, ...a bağlı olarak
beifügen an ...e/...a ilave etmek
bevor ...evvel
bis zum ...e/a kadar
böse [auf, über] ...e\...a dargın
böse sein auf ...e\...a darılmak
Darf ich darauf hinweisen ... ...e,...a işaret edebilirmiyim?
dividieren durch {v} ...e/a bölmek
einen Brief absenden an ...e\...a bir mektup yollamak
einen schönen Gruß an ...e\...a çok selamlar!
einstellen auf {v} ...e/...a ayarlamak
eintreten in {v} ...e,...a girmek
festlegen auf {v} ...e\a karar vermek
festmachen an {v} ...e\a bağlayan
fixiert auf ...e\a bağlı
flanscht an [er, sie, es~] ...e flanşli bağlama yapıyor
flanschte an [er, sie, es~] ...e\a flanşli bağlama yapmıştı
frachtfrei versichert bis ...e kadar navlunsuz sigortalı
freuen auf {v} ...e\a sevinen
gerichtet an ...e,...a doğrultulmuş
gerichtet sein an {v} ...e,...a doğrultulmuş olmak
gucken nach {sub} {f} ...e,...a bakmak
können {v} ...e\...a bilmek
leinen an {v} ...e,...a bağlamak
liebe Grüße an ...e\...a dostça selamlar
Mehrbedarf an ...e,...a ek gereksinim
Meldung an {sub} {f} ...e,...a bildiri
nach ...e\...a doğru
nach Maßgabe {sub} {f} ...e\...a göre
neigen zu ... {v} ...e/...a eğilmek
nicht bis ...e,...a kadar değil
nicht gebunden an ...e,a bağlı değil
nicht im Widerspruch zu ...e,a aykırı değil
nicht passen zu ...e, ...a uymayan
niedersinken auf {v} ...e,a kadar düşmek
obgleich [Konjunktion] ...e\...a karşın
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu