7 direkte Treffer gefunden für: sich


50 indirekte Treffer gefunden für: sich

Deutsch Türkisch
sich ausdenken {v} hayal ederek bulmak
sich ausdenken {v} hayal kurarak bulmak
sich ausdenken {v} icat çıkarmak
sich beziehen auf etw. (Akk.) {v} [sich] bir şey ile ilgili/ilgisi olmak
sich eintragen lassen {v} [Grammatik] yazılmak
sich den Fuß umknicken [Verkehr] ayağını incitmek
sich ... betragen {v} tavır takınmak
sich ... bürsten {v} fırçalanmak
sich ... putzen {v} temizlenmek
sich ... verhalten {v} davranmak
sich 5 Jahre Gefängnis einhandeln 5 yıl hapis giymek
sich aalen [ugs.abrackern] tembel tembel yatmak
sich abmelden {v} [von Schule, Verein] kaydını sildirmek
sich abmergeln {v} [ugs.: sich abmühen] kendini harap etmek
sich abmergeln {v} [ugs.: sich abmühen] kendini tüketinceye kadar çabalamak
sich abmergeln {v} [ugs.: sich abmühen] kendini tüketmek
sich abmühen didinmek
sich abmühen emek çekmek
sich abnabeln {v} ayrılmak
sich abnehmen lassen {v} elinden aldırmak
sich abnutzen {v} eskimek
sich abquälen {v} kendine işkence etmek
sich abquälend {adj} kendine işkence eden
sich abrackern {v} {ugs.} zahmet çekmek
sich abrackern {v} {ugs.} canını dişine takmak
sich abrackern mit etwas {ugs.} bir şeye zahmet çekmek
sich Abrackernd zahmet çeken
sich Abrackernd canını dişine takan
sich abrasieren traş olmak
sich abreagieren {v} hıncını almak
sich abreagieren {v} hırsını almak
sich absetzen {v} [Chemie] çökelmek
sich absetzen {v} [sich abheben] iyice belirmek
sich abspielen cereyan etmek
sich abspielen geçmek
sich abweisend verhalten pas vermemek
sich abweisend verhalten yüz vermemek
sich abwickeln {v} cereyan etmek
sich akklimatisieren {v} kendini iklime alıştirmak
sich akkommodieren intibak olmak
sich albern vorkommen kendini budala hissetmek
sich alle erdenkliche Mühe geben elinden geleni ardına koymamak
sich alle erdenkliche Mühe geben elinden geleni yapmak
sich alle Mühe geben tüm çabasını sarfetmek
sich allen anderen gegenüber für überlegen halten kendini başkalarından daha üstün görmek
sich am eigenen Zopf, an den eigenen Haaren, am eigenen Haar aus dem Sumpf ziehen kendi gücüyle zorluklardan kurtulmak
sich als eine andere Person ausgeben {v} kendisini başka isimle takdim etmek
sich als enttäuschend erweisen hayal kırıklığına uğratan biri olarak göstermek
sich als Erfolg herausstellen başarı olarak ortaya çıkmak
sich als etwas ausgeben {v} süsü vermek
0.003sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu