34 direkte Treffer gefunden für: yer


50 indirekte Treffer gefunden für: yer

Deutsch Türkisch
der Aalwurm {sub} {m} yer solucanı
ab Platz yerinden teslim
die Abarbeitungszeit {sub} {f} yerine getirilme süresi
Abbau im Tagebau {sub} {m} yeryüzünde maden işletme
Abbau im Tiefbau {sub} {m} yer altında maden işletme
Abbau über Tage {sub} {m} yerüstü maden çıkarma
Abblättern vom Laufflächengummi {sub} {n} yere temas lastiğinin soyularak kalkması
abdienen {v} [Militärdinest: diente ab, hat abgedient] yerine getirmek
abducken {v} [duckte ab, hat abgeduckt] yere yatmak
abfrißt yerse
abgeholt yerinden alınmış
abgelöst yerine yenisi konmuş
abgelöst sein {v} yerini başkasına devretmiş olmak
abgerissen yerinden sökülmüş
abgeschlossen Anweisung {sub} {f} yerine getirilmiş talimat
abgeschlossene Anforderung {sub} {f} yerine getirilmiş sipariş
abgesetzt yere indirilen
abhanden kommen {v} yerinde bulunmamak
das Abhandenkommen {sub} {n} yerinde bulunmama
abhängen {v} [hing ab, hat abgehangen] yerinden indirmek
Ablage und Wiederauffinden von Informationen {v} yerine koyma ve bilgilere tekrar ulaşabilme
der Ablagebefehl {sub} {m} yerine koyma emri
Ablagerung in Untertagedeponien {sub} {f} yeraltı depolarındaki birikim
der Ablagezylinder {sub} {m} yerleştirme silindiri
die Ableistung {sub} {f} yerine getirme
ablösen {v} [löste ab, hat abgelöst] yerine geçmek
die Ablösung {sub} {f} yerine geçme
Abmessungen der Einbaunische {sub} {pl} yerleştirme boşluğunun ölçüleri
abplatzen {v} [platzte ab, hat abgeplatzt] yerinden oynamak
abschmieren [Flugzeug] yere düşmek
das Abschmieren {sub} {n} [Flugzeug] yere düşme
Absenkung des Grundwasserspiegels {sub} {f} yeraltı suyunu çökeltme
die Absenz {sub} {f} yerinde bulunmeme
das Absetzen {sub} {n} yere indirme
absetzen {v} [setzte ab, hat abgesetzt] yere indirmek
absetzen {v} [setzte ab, hat abgesetzt] yerleştirmek
das Absetzfahrzeug {sub} {n} yerleştirme aracı
die Absetzplatte {sub} {f} yerleştirme levhası
absitzen {v} [saß ab, hat abgesessen] yere inmek
abspreizen {v} [spreizte ab, hat abgespreizt] yere dayamak
abspringen {v} [sprang ab, ist abgesprungen] yere vurarak zıplamak
die Abstattung {sub} {f} yerine getirme
abstellen [ablegen, vorübergehend] yere koymak
abstellen {v} [stellte ab, hat abgestellt] yere koymak
abstellende Gesellschaft {sub} {f} yerleştiren firma
die Abwasserversickerungsanlage {sub} {f} yeraltı atık su bertaraf etme tesisi
abzuholende Sendung {sub} {f} yerinden alınması gereken posta
acherontisch {adj} yer altına ait
der Ackergamander {sub} {m} yer meşesi
der Ackergamander {sub} {m} yer çamı
0.003s