16 direkte Treffer gefunden für: rapor


77 indirekte Treffer gefunden für: rapor

Deutsch Türkisch
Abgänge von Konzernaktivitäten in der Berichtsperiode {sub} {pl} rapor süresinde sınai birliğin ödemeleri
Abweichung unter den Berichten {sub} {f} raporlar arasında farklılık
die Attestation {sub} {f} rapor verme
die Attestationskommission {sub} {f} rapor verme komisyonu
attestieren {v} rapor etmek
attestierend {adj} rapor eden
Ausdruck von Berichten {sub} {m} rapor deyimi
ausweisbar {adj} raporlanabilir
begutachten {v} rapor vermek
begutachten lassen {v} rapor talep etmek
begutachtend {adj} rapor veren
der Begutachter {sub} {m} rapor veren kimse
die Begutachtung {sub} {f} [Gutachten] rapor verme
die Begutachtung {sub} {f} rapor vermek üzere inceleme
Bericht drucken raporu basmak
Bericht erstatten {v} rapor düzenlemek
Bericht erstatten {v} rapor vermek
Bericht vorschlagen {v} rapor önermek
Bericht zusammenstellen rapor hazırlamak
die Berichte {sub} {pl} raporlar
berichten {v} [berichtete, habe berichtet] rapor sunmak
berichten {v} [berichtete, habe berichtet] rapor vermek
das Berichterstatten {sub} {n} rapor verme
berichterstattender Richter {sub} {m} rapor ceren hakim
der Berichterstatter {sub} {m} rapor veren
der Berichterstatter {sub} {m} raportör
der Berichterstatter {sub} {m} raportör üye
die Berichterstatter {sub} {pl} raportörler
die Berichterstatterin {sub} {f} [weiblich] raportör
die Berichterstatterin {sub} {f} [weiblich] raportör üye
die Berichterstattung {sub} {f} rapor sunma
die Berichterstattung {sub} {f} rapor verme
die Berichterstattung {sub} {f} raportörlük
der Berichterstattungsgrundsatz {sub} {m} rapor sunma esası
die Berichterstellung {sub} {f} rapor hazırlama
die Berichtgebühr {sub} {f} rapor harcı
die Berichtsangaben {sub} {pl} rapor verileri
der Berichtsanforderungsgrund {sub} {m} rapor istek nedeni
der Berichtsanlass {sub} {m} rapor nedeni
der Berichtsbogen {sub} {m} rapor kâğıdı
die Berichtsdaten {sub} {pl} rapor verileri
die Berichtsdefinition {sub} {f} rapor tabiri
die Berichtsdisziplin {sub} {f} rapor disiplini
die Berichtseite {sub} {f} rapor sayfası
der Berichtsentwurf {sub} {m} rapor taslağı
in Berichtsform {adj} rapor halinde
die Berichtsform {sub} {f} rapor şekli
das Berichtsformat {sub} {n} rapor formatı
das Berichtsjahr {sub} {n} rapor yılı
die Berichtskalkulation {sub} {f} rapor tahmini
die Berichtskarte {sub} {f} rapor kartı
abschließender technischer Bericht {sub} {m} sonuca dair teknik rapor
affektiver Rapport {sub} {f} duygusal rapor
amtliche Stellungnahme {sub} {f} resmi rapor
amtliches Gutachten {sub} {n} resmi rapor
das Attest {sub} {n} tıbbi rapor
aufsehenerregender Bericht {sub} {m} sansasyon uyandıran rapor
ausführlicher Bericht {sub} {m} ayrıntılı rapor
die Aussage {sub} {f} yazılı rapor
ärztliches Attest {sub} {n} tıbbi rapor
Bericht aus erster Hand {sub} {m} birinci elden rapor
Bericht aus zweiter Hand {sub} {m} ikinci elden rapor
Bericht in der Ich-Form {sub} {m} ben ‚li rapor
Bericht mit mehr Einzelheiten {sub} {m} daha detaylı rapor
Bericht über Bewertung und Überprüfung {sub} {m} değerlendirme ve inceleme üzerine rapor
Bericht über den Fall {sub} {m} olay hakkında rapor
Bericht über den sozialen Fortschritt in der Welt {sub} {m} dünya`da sosyal gelişim üzerine rapor
Bericht über die Ausführung des Haushaltsplans {sub} {m} bütçe planını yürütme üzerine rapor
Bericht über die Finanzlage {sub} {m} mali durum hakkında rapor
Bericht über die Vermögenslage {sub} {m} servet durumu hakkında rapor
Bericht über die Vermögenslage {sub} {m} varlık durumu hakkında rapor
Bericht über die Vermögensübersicht {sub} {f} varlık durumunu gösteren rapor
Bericht über die ökologischen Auswirkungen {sub} {m} ökolojik etkiler üzerine rapor
Bericht über Finanzlage {sub} {m} mali durum hakkında rapor
Bericht über Gesetzgebung und Praxis {sub} {m} kanun yapma ve pratiği üzerine rapor
Bericht über Vermögenslage varlık durumu hakkında rapor
Bericht, technischer- {sub} {m} teknik rapor
0.004s