Keine direkten Treffer gefunden für: ilgisi

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: ilgisi

Deutsch Türkisch
die Apathie {sub} {f} ilgisizlik
apathisch {adj} ilgisiz
apathisch Depression {sub} {pl} ilgisizlik depresyonları
die Ausdruckslosigkeit {sub} {f} ilgisizlik
belangen {v} [belangte, hat belangt] ilgisi olmak
betreffen {v} [Thema] ilgisi olmak
betreffend {adv} [angehend] ilgisi olan
blind sein gegen etwas {v} ilgisiz olmak
das Desinteresse {sub} {n} ilgisizlik
desinteressiert {adj} ilgisiz
die Desinteressiertheit {sub} {f} ilgisiz olma
etwas gegenüber indifferent sein {v} ilgisiz olmak
fern stehen {v} ilgisi olmamak
gleichgültig {adj} [indolent] ilgisiz
gleichgültig {adj} [teilnahmslos] ilgisiz
gleichgültiger Freund {sub} {m} ilgisiz arkadaş
die Gleichgültigkeit {sub} {f} [Indolenz] ilgisizlik
die Gleichgültigkeiten {sub} {pl} ilgisizlikler
indifferent {adj} ilgisiz
der Indifferentismus {sub} {m} ilgisizlik
die Indifferenz {sub} {f} ilgisizlik
indolent {adj} ilgisiz
die Indolenz {sub} {f} [Gleichgültigkeit] ilgisizlik
interesselos {adj} ilgisiz
die Interesselosigkeit {sub} {f} ilgisizlik
interessenlos {adj} ilgisiz
interesselos {adj} ilgisiz
liederlich {adj} ilgisiz
die Liederlichkeit {sub} {f} ilgisizlik
motivieren {v} [motivierte, hat motiviert] ilgisini uyandırmak
nahe bringen {v} ilgisini uyandırmak
nahe bringen {v} ilgisini çekmek
nicht interessiert [es ist~] ilgisiz
nicht interessiert sein ilgisiz olmak
null-bock- ilgisiz
die Nullbockgeneration {sub} {f} ilgisiz, tembel nesil
die Rabeneltern {sub} {pl} ilgisiz ana-baba
die Rabenmutter {sub} {f} {ugs.} ilgisiz ana
der Rabenvater {sub} {m} {ugs.} ilgisiz baba
schleifen lassen {v} {ugs.} [vernachlässigen, sich nicht befassen, kümmern] ilgisiz kalmak
Seine Interessen sind auf Fußball fixiert ilgisi futbola odaklanmış
sich indifferent verhalten {v} ilgisiz davranmak
sorglos {adj} ilgisiz
stiefmütterlich {adj} ilgisiz
teilnahmlos {adj} ilgisiz
die Teilnahmlosigkeit {sub} {f} ilgisizlik
teilnahmslos {adj} [ohne Interesse] ilgisiz
die Teilnahmslosigkeit {sub} {f} ilgisizlik
unbekümmert {adj} ilgisiz
die Unbekümmertheit {sub} {f} ilgisizlik
unbeteiligt {adj} [gleichgültig] ilgisiz
die Abhängigkeitsgrammatik {sub} {f} bağımsal dil bilgisi
die Abstimmungsniederlage {sub} {f} [in Referendum] referandum yenilgisi
die Abstimmungsniederlage {sub} {f} seçim yenilgisi
abstrakte Syntax {sub} {f} soyut cümle bilgisi
die Ackerbaukunde {sub} {f} ekicilik bilgisi
die Ackerbaukunde {sub} {f} ziraat bilgisi
die Ackerbauwirtschaft {sub} {f} ziraat bilgisi
die Adoleszentensterilität {sub} {f} değişiklik ilgisi
der Adressfehler {sub} {m} bulunak yanılgısı
aeronautische Wetterkunde {sub} {f} hava bilgisi
die Agrologie {sub} {f} toprak bilgisi
die Akustik {sub} {f} ses bilgisi
allgemeine Grammatik {sub} {f} [Grammatik] genel dilbilgisi
allgemeine Grammatik {sub} {f} genel dil bilgisi
das Allgemeininteresse {sub} {n} kamu ilgisi
die Anfangsinformation {sub} {f} başlangıç bilgisi
die Anglistik {sub} {f} İngiliz dil ve edebiyatı bilgisi
die Anwendungsinformation {sub} {f} uygulama bilgisi
die Arbeitslehre {sub} {f} [Schulfach] bilgisi
die Arbeitslehre {sub} {f} bilgisi
die Arbeitslehre {sub} {f} çalışma bilgisi
die Arithmetik {sub} {f} hesap bilgisi
die Arithmetik {sub} {f} sayı bilgisi
das Arzneimittelwesen {sub} {n} eczacılık bilgisi
auditive Phonetik {sub} {f} işitsel ses bilgisi
die Autoskopie {sub} {f} kendini kendi dışında bir kişi gibi algılama yanılgısı
0.003s