39 direkte Treffer gefunden für: işaret


77 indirekte Treffer gefunden für: işaret

Deutsch Türkisch
abhaken {v} [hakte ab, hat abgehakt] işaretlemek
die Abhakliste {sub} {f} işaret koyma listesi
die Abhakliste {sub} {f} işaretleme listesi
Abtasten von Zeichen {sub} {n} işaretleri tarama
abwechselnde Umpolung der Markierung {sub} {f} işaretin art arda kutup değiştirmesi
die Abwerfleuchte {sub} {f} işaret feneri
abwinken {v} [winkte ab, hat abgewunken] işaretle reddetmek
die Abzeichenanbringung {sub} {f} işaret koyma
die Adiastematie {sub} {f} [Notation] işaretlerin ses hakkında bilgi vermemesi
adiastematisch [z.B. Neumen] işaretlerin ses hakkında bilgi vermemesi
Adressierung, idizierte- {sub} {f} işaret ederek adresleme
als Hinweis işaret olarak
als Zeichen işareti olarak
andeuten {v} [deutete an, hat angedeutet] işaretle anlatmak
die Andeutungen {sub} {pl} işaretler
angeführt {adj} işaret edilmiş
angezeigte Seite {sub} {f} işaret edilen sayfa
anhaken {v} [hakte an, hat angehakt] işaret koymak
ankreuzen {v} [kreuzte an, hat angekreuzt] işaret koymak
ankreuzen {v} [kreuzte an, hat angekreuzt] işaretlemek
ankreuzend {adj} işaretleyen
anmerken {v} [merkte an, hat angemerkt] işaret etmek
anmerken {v} [merkte an, hat angemerkt] işaret koymak
anmerken {v} [merkte an, hat angemerkt] işaretlemek
annadeln {v} [nadelte an, hat angenadelt] işaretlemek
der Anriss {sub} {m} [Werkstückmarkierung] işaretleme
die Anspielung {sub} {f} işaret etme
anstreichen {v} [strich an, hat angestrichen] işaret koymak
anzeichnen {v} işaret koymak
anzeichnen {v} işaretlemek
anzeigen {v} [erkennen lassen] işaret etmek
der Anzeiger {sub} {m} işaretçi
das Aufbringen {sub} {n} işaretleme
auspflocken {v} işaret kazığı çakmak
aussenden {v} [sichtbares Zeichen, Signal] işaret vermek
auszeichnen {v} [zeichnete aus, hat ausgezeichnet] işaretlemek
die Bake {sub} {f} işaret farı
die Befehlslampe {sub} {f} işaret lambası
bezeichnen {v} [bezeichnete, hat bezeichnet] işaret etmek
bezeichnen {v} [bezeichnete, hat bezeichnet] işaret koymak
bezeichnen {v} [bezeichnete, hat bezeichnet] işaretlemek
die Bezeichnung {sub} {f} işaretleme
der Bezugspunkt {sub} {m} [Vermessung] işaret noktası
bis zur Marke auffüllen işarete kadar doldurmak
der Blinker {sub} {m} işaret lambası
das Blinkfeuer {sub} {n} işaret feneri
das Blinkfeuer {sub} {n} işaret lambası
die Blinkfeuerleuchte {sub} {f} işaret ışığı
das işaret zamiri
die Daten {sub} {pl} işaretler
dem [Artikel] işaret zamiri
das Abbruchkennzeichen {sub} {n} yıkıma dair işaret
das Abkürzungszeichen {sub} {n} kısaltılmış işaret
das Abzeichen {sub} {n} hayvanda işaret
Abzeichen auf der Kopfbedeckung {sub} {f} başörtüsünde işaret
die Achselklappe {sub} {f} omuzdaki işaret
das Adresskennzeichen {sub} {n} adres tanıtıcı işaret
aktive Balise {sub} {f} tren yolunda aktif ışıkla verilen işaret
akustisches Zeichen {sub} {n} akustik işaret
algebraische Zeichen {sub} {n} cebri işaret
algebraisches Zeichen {sub} {n} cebri işaret
alphabetisches Zeichen {sub} {n} abecesel işaret
alphabetisches Zeichen {sub} {n} alfabetik işaret
alphanumerisches Zeichen {sub} {n} alfasayısal işaret
das Alphazeichen {sub} {n} alfabetik işaret
das Analogsignal {sub} {n} örneksel işaret
der Anpfiff {sub} {m} [Pfiff] bir şeyin başladığını bildiren işaret
der Apex {sub} {m} [Zeichen zur Bez. langer Vokale] uzun ünlüleri belirten işaret
arabisches Zeichen {sub} {n} Arapça işaret
arithmetische Zeichen {sub} {n} aritmetiksel işaret
das Attributkennzeichen {sub} {n} belirtici işaret
das Augenblinzeln {sub} {n} gözle işaret
das Ausprägen {sub} {n} belli işaret
die Ausprägung {sub} {f} belli işaret
die Bake {sub} {f} kayalık ve sığ yerleri gösteren işaret
besonderes Kennzeichen {sub} {n} kendine özgü işaret
bestätigendes Zeichen {sub} {n} onaylayıci işaret
0.004s