15 direkte Treffer gefunden für: folgen


50 indirekte Treffer gefunden für: folgen

Deutsch Türkisch
folgen aus {v} anlaşılmak
Folgen aus Verlusten {sub} {pl} kayıplardan doğan sonuçlar
Folgen bedenken {v} sonunu düşünmek
Folgen bei Verwendung des Magneten {sub} {pl} mıknatıs kullanımından doğan sonuçlar
Folgen der Zivilisation für die Umwelt {sub} {pl} sivilleşmenin sonuçları
Folgen der Überalterung {sub} {pl} yaşlanmanın sonuçları
Folgen des Krieges {sub} {pl} savaşın sonuçları
Folgen für, von etwas bir şeyin sonuçları
Folgen in Kauf nehmen {sub} {f} sonuçlarına katlanmak
folgen können {v} takibedebilmek
folgen lassen {v} ardından sunmak
folgen Sie den Anweisungen! direktiflere uyun!
folgen Sie Ihrem Instinkt! içgüdünüze göre hareket edin!
folgen Sie weiter der Hauptstraße! ana caddeyi takip edin!
Folgen sind nicht absehbar {sub} {pl} sonuçları belli değil
Folgen sind nicht absehbar {sub} {pl} sonuçları önceden bilmek mümkün değil
Folgen sind nicht abzusehen {sub} {f} sonuçları belli değil
Folgen sind nicht auszudenken {sub} {f} sonuçlar kaçınılmaz
Folgen tragen {v} sonuçlara katlanmak
Folgen ziehen aus sonuç çıkarmak
die Folgenabschätzung {sub} {f} sonuçları tahmin etme
das Folgenabschätzungssystem {sub} {n} sonuçları tahmin etme sistemi
die Folgenanalyse {sub} {f} sonuç analizi
der Folgenbeseitigungsanspruch {sub} {m} sonuçları bertaraf etme talebi
folgend {adj} [nächst] ertesi
folgend {adj} [später] ondan sonraki
folgend {adj} ardışık
folgend {adj} aşağıdaki
folgend {adj} sonraki
folgend {adj} sıralı
folgend {adj} takip eden
folgend {adj} şu
das Folgende {sub} {n} aşağıdaki
das Folgende {sub} {n} sonraki
folgende Angaben machen {v} aşağıdaki soruları cevaplandırın
folgende Anschlüsse sind herzustellen aşağıdaki bağlantılar kurulacak
folgende Arbeiten {sub} {pl} aşağıdaki işler
folgendes Jahr {sub} {n} bir sonraki yıl
folgende Modem wurde an gefunden {sub} {n} aşağıdaki modem bulundu
folgende Modem wurde ausgewählt {sub} {n} aşağıdaki modem seçildi
folgende Seite {sub} {f} takip eden sayfa
folgende Seiten {sub} {pl} gelecek sayfalar
folgende Vorteile bieten {v} aşağıdaki faydaları sunmak
folgende Waren {sub} {pl} şu eşyalar
folgende Woche {sub} {f} gelecek hafta
folgende Zahlung {sub} {f} şu ödeme
die Folgenden {sub} {pl} şunlar
folgende Artikel {sub} {f} şu eşya
folgenden Instrumente sind installiert {sub} {f} şu enstrümanlar kuruldu
folgender Tag {sub} {m} ertesi gün
0.002s