15 direkte Treffer gefunden für: folgen


77 indirekte Treffer gefunden für: folgen

Deutsch Türkisch
folgen aus {v} anlaşılmak
Folgen aus Verlusten {sub} {pl} kayıplardan doğan sonuçlar
Folgen bedenken {v} sonunu düşünmek
Folgen bei Verwendung des Magneten {sub} {pl} mıknatıs kullanımından doğan sonuçlar
Folgen der Zivilisation für die Umwelt {sub} {pl} sivilleşmenin sonuçları
Folgen der Überalterung {sub} {pl} yaşlanmanın sonuçları
Folgen des Krieges {sub} {pl} savaşın sonuçları
Folgen für, von etwas bir şeyin sonuçları
Folgen in Kauf nehmen {sub} {f} sonuçlarına katlanmak
folgen können {v} takibedebilmek
folgen lassen {v} ardından sunmak
folgen Sie den Anweisungen! direktiflere uyun!
folgen Sie Ihrem Instinkt! içgüdünüze göre hareket edin!
folgen Sie weiter der Hauptstraße! ana caddeyi takip edin!
Folgen sind nicht absehbar {sub} {pl} sonuçları belli değil
Folgen sind nicht absehbar {sub} {pl} sonuçları önceden bilmek mümkün değil
Folgen sind nicht abzusehen {sub} {f} sonuçları belli değil
Folgen sind nicht auszudenken {sub} {f} sonuçlar kaçınılmaz
Folgen tragen {v} sonuçlara katlanmak
Folgen ziehen aus sonuç çıkarmak
die Folgenabschätzung {sub} {f} sonuçları tahmin etme
das Folgenabschätzungssystem {sub} {n} sonuçları tahmin etme sistemi
die Folgenanalyse {sub} {f} sonuç analizi
der Folgenbeseitigungsanspruch {sub} {m} sonuçları bertaraf etme talebi
folgend {adj} [nächst] ertesi
folgend {adj} [später] ondan sonraki
folgend {adj} ardışık
folgend {adj} aşağıdaki
folgend {adj} sonraki
folgend {adj} sıralı
folgend {adj} takip eden
folgend {adj} şu
das Folgende {sub} {n} aşağıdaki
das Folgende {sub} {n} sonraki
folgende Angaben machen {v} aşağıdaki soruları cevaplandırın
folgende Anschlüsse sind herzustellen aşağıdaki bağlantılar kurulacak
folgende Arbeiten {sub} {pl} aşağıdaki işler
folgendes Jahr {sub} {n} bir sonraki yıl
folgende Modem wurde an gefunden {sub} {n} aşağıdaki modem bulundu
folgende Modem wurde ausgewählt {sub} {n} aşağıdaki modem seçildi
folgende Seite {sub} {f} takip eden sayfa
folgende Seiten {sub} {pl} gelecek sayfalar
folgende Vorteile bieten {v} aşağıdaki faydaları sunmak
folgende Waren {sub} {pl} şu eşyalar
folgende Woche {sub} {f} gelecek hafta
folgende Zahlung {sub} {f} şu ödeme
die Folgenden {sub} {pl} şunlar
folgende Artikel {sub} {f} şu eşya
folgenden Instrumente sind installiert {sub} {f} şu enstrümanlar kuruldu
folgender Tag {sub} {m} ertesi gün
folgender Tag {sub} {m} gelecek gün
die Abtreibungsfolgen {sub} {pl} çocuk düşürme neticeleri
Abwicklung des Auftrages sollte so schnell wie möglich erfolgen {sub} {f} siparişi mümkün olan en yakın zamanda yerine getirmek gerekir
Anlieferung kann nicht erfolgen {sub} {f} gönderilmesi mümkün değil
Anlieferung muss sofort erfolgen {sub} {f} hemen gönderilmesi şart
Annahmen folgen {v} zanlara uymak
Annahme folgen {v} zanna uymak
Anweisungen befolgen {v} direktiflere uymak
Anweisungen befolgen {v} talimatlara uymak
auf etwas folgen bir şeyi takip etmek
auf jemanden folgen birisini takip etmek
auf jemanden folgen halef olmak
auf jemanden folgen yerine geçmek
auf jemanden folgen yerini almak
auf Schritt und Tritt folgen {v} adım adım takip etmek
aufeinander folgen {v} [alt] art arda gelmek
aufeinander folgen {v} [alt] birbirini izlemek
aufeinander folgen {v} birbirini izlemek
aufeinander folgen {v} birbirpeşine gelmek
aufeinanderfolgen {v} ardışmak
aufeinanderfolgen {v} art arda gelmek
aufeinanderfolgen {v} birbirini izlemek
aufmerksam verfolgen {v} dikkatle takip etmek
aus etwas folgen anlaşılmak
aus etwas folgen bir şeyin neticesi olmak
ausfolgen {v} [bes. österr.: aushändigen] teslim etmek
ausfolgen {v} [bes. österr.: aushändigen] tevdi etmek
0.003s