1 direkte Treffer gefunden für: et

Deutsch Türkisch
das Fleisch {sub} {n} [kein Pl.] et

50 indirekte Treffer gefunden für: et

Deutsch Türkisch
die Aasfliege {sub} {f} et sineği
abebben {v} [ebbte ab, ist abgeebbt] etkisini kaybetmek
abessinische Banane {sub} {f} etopya muzu
abfleischen {v} etini almak
abfleischen {v} etini ayırmak
abgeebbt {adj} etkisini kaybetmiş
abgemildert etkisi azaltılmış
abgetötete Virusvakzine etkisiz hale getirilmiş virüs aşısı
abmildern {v} etkisini azaltmak
abriegeln [mit Posten] etrafta kuş uçurtmamak
der Absaugstempel {sub} {m} [Saugstempel] etiket yapıştırma aleti
Abteilung für Fragen der Gesundheit bei ethnischen Minderheiten {sub} {f} etnik azınlıklar ve sağlık işleri bölümü
abzäunen {v} [zäunte ab, hat abgezäunt] etrafı çitle ayırmak
das Acetobacter {sub} {n} etilakolü etan asidine çeviren bakteri
die Ackererde {sub} {f} et toprak
Addis Abeba {sub} {f} Etopya´nın başkenti
affektiv {adj} etkili
affektive Betreuung {sub} {f} etkili ilgilenme
die Affizierbarkeit {sub} {f} etki edebilme
affizieren {v} etki etmek
affiziert etkili
das Agens {sub} {n} [bildungssprachlich] etkin varlık veya prensip
die Agenzien {sub} {pl} etkenler
das Agieren {sub} {n} etme
die Aktion {sub} {f} etki
der Aktionsradius {sub} {m} etki alanı
aktiv {adj} etkin
aktiv etkin
das Aktiv {sub} {n} [Grammatik] etken çatı
aktiv sein {v} etkimek
aktiv sein {v} etkin olmak
aktive Leitung {sub} {f} etkin hat
aktive Oberfläche {sub} {f} etkili alan
aktive Oberfläche {sub} {f} etkili yüzey
aktive Schule etkin okul
aktive Schule {sub} {f} etkin okul
aktive Seite {sub} {f} etkin sayfa
aktive Sicherheitseinrichtung {sub} {f} etkin emniyet tertibatı
Aktive Sicherung {sub} {f} etkin emniyet
aktive Substanz {sub} {f} etkin madde
Aktive Synchronisierungssignale {sub} {pl} etkin senkronlama sinyali
aktive Überwachung {sub} {f} etkin kontrol
aktiver Unterricht etkin öğretim
aktiver Unterricht {sub} {m} etkin öğretim
aktiver Zustand {sub} {m} etkin durum
aktives Bevölkerungswachstum {sub} {n} etkin nüfus artışı
aktives Lernen {sub} {n} etkin öğrenme
aktivieren {v} [aktivierte, hat aktiviert] etkinleştirmek
aktivierend {adj} etkinleştiren
aktivierende Pflege {sub} {f} etkinleştirici bakım
0.002s