29 direkte Treffer gefunden für: biçim


50 indirekte Treffer gefunden für: biçim

Deutsch Türkisch
das Allomorph {sub} {n} biçim değiştiren
die Allomorphe {sub} {f} biçimsel değişiklik
die Allomorphie {sub} {f} biçimsel değişim
das Arten {sub} {n} biçimlendirme
arten {v} biçimlendirmek
aufbereiten {v} [bereitete auf, hat aufbereitet] biçimlemek
aufbereiten {v} [bereitete auf, hat aufbereitet] biçimlendirmek
der Aufbereiter {sub} {m} biçimlendirici
der Aufbereiter {sub} {m} biçimleyici
die Aufbereitung {sub} {f} biçimleme
die Aufbereitung {sub} {f} biçimlendirme
aus der Form kommen {v} biçimini kaybetmek
ausbildbar {adj} biçim verilebilir
ausbilden {v} [bildete aus, hat ausgebildet] biçim vermek
die Ausbildung {sub} {f} biçimlendirme
ausgestalten {v} biçim vermek
ausschlagen {v} [formen] biçim vermek
auswachsen {v} [wuchs aus, hat ausgewachsen] biçimsiz büyümek
auswachsen {v} [wuchs aus, hat ausgewachsen] biçimsiz olarak gelişmek
bilden {v} [gestalten] biçim vermek
bilden {v} [gestalten] biçimlendirmek
die Deformation {sub} {f} biçim bozum
die Deformationen {sub} {f} biçim bozumları
deformieren {v} [deformierte, habe deformiert] biçim bozmak
deformierend {adj} biçim bozan
deformiert {adj} biçimi bozulmuş
deformierte [es~ sich] biçimi bozulmuştu
deformierter Stahl {sub} {m} biçimi bozulmuş çelik
deformiertes Gitter {sub} {n} biçimi bozulmuş ızgara
deformiertes Rohr {sub} {n} biçimi bozulmuş boru
die Deformierung {sub} {f} biçim bozma
die Deformität {sub} {f} biçimsizlik
der Designer {sub} {m} biçim verici
difform {adj} biçimsiz
die Difformität {sub} {f} biçimsizlik
die Distorsion {sub} {f} [Bild] biçimi bozulma
die Druckaufbereitung {sub} {f} biçimleme
durchformen {v} [ich formte durch, ich habe durchgeformt] biçimlendirmek
die Durchformung {sub} {f} biçimlendirme
ebenmäßig {adj} biçimli
die Editieranweisung {sub} {f} biçimlendirme komutu
editierbar {adj} biçimlenebilir
editierbares Textfenster {sub} {n} biçimlenebilir tekst penceresi
der Editierbefehl {sub} {m} biçimleme komutu
das Editieren {sub} {n} biçimleme
editieren {v} biçimlemek
das Editiergerät {sub} {n} biçimleme aleti
die Editierhilfe {sub} {f} biçimleme yardımı
die Editierkapazität {sub} {f} biçimleme kapasitesi
das Editiermenü {sub} {n} biçimleme listesi
0.002s