1 direkte Treffer gefunden für: atıklar

Deutsch Türkisch
die Abfälle {sub} {pl} atıklar

50 indirekte Treffer gefunden für: atıklar

Deutsch Türkisch
Abfall deponieren atıkları depolamak
Abfall lagern atıkları depolamak
Abfall verwerten atıkları arıtmak
Abfälle anhäufen {v} atıkları yığmak
Abfälle assimilieren {v} atıkları intibak ettirmek
Abfälle deponieren {v} atıkları depolamak
Abfälle konditioniert in Matrix atıkları matrisle kondisyonlamak
Abfälle und Behälte Matrix r müssen in gesicherter Weise beseitigt werden atıklar ve hazneler emniyetli bir şekilde bertaraf edilmeli
deponieren {v} [deponierte, habe deponiert] atıkları depolamak
Deponierung {v} atıkları depolama
entsorgen {v} atıkları imha etmek
entsorgt [Müll] atıkların imha edilen
die Entsorgung {sub} {f} atıkları imha etme
die Entsorgung {sub} {f} atıkların imha edilmesi
die Entsorgung {sub} {f} atıkların toplanıp imha edilmesi
die Entsorgungsanlage {sub} {f} atıkları imha tesisi
die Entsorgungsaufgabe {sub} {f} atıkları imha görevi
der Entsorgungsbereich {sub} {m} atıkları imha etme alanı
der Entsorgungsbetrieb {sub} {m} atıkları imha işletmesi
die Entsorgungsbilanz {sub} {f} atıkları imha bilançosu
die Entsorgungsbranche {sub} {f} atıkları imha branşı
der Entsorgungsbrunnen {sub} {m} atıkları imha etme kuyusu
die Entsorgungsdienstleistungen {sub} {pl} atıkları imha servisleri
die Entsorgungseinrichtung {sub} {f} atıkları imha atölyesi
der Entsorgungsfachbetrieb {sub} {m} atıkları imha dalında uzman işletmesi
entsorgungsfreundlich {adj} atıkları imhaya uygun
die Entsorgungsgarantie {sub} {f} atıkları imha garantisi
die Entsorgungsgemeinschaft {sub} {f} atıkları imha etme birliği
die Entsorgungsgenehmigung {sub} {f} atıkları imha etme müsaadesi
die Entsorgungskapazität {sub} {f} atıkları imha kapasitesi
der Entsorgungsmarkt {sub} {m} atıkları imha pazarı
die Entsorgungsmaßnahme {sub} {f} atıkları imha önlemi
der Entsorgungsmechanismus {sub} {m} atıkları imha mekanizması
die Entsorgungsmethode {sub} {f} atıkları imha metodu
der Entsorgungsnachweis {sub} {m} atıkları imha ispatı
die Entsorgungsnachweispflicht {sub} {f} atıkları imha ispat görevi
die Entsorgungsorganisation {sub} {f} atıkları imha organizasyonu
der Entsorgungsplatz {sub} {m} atıkları imha etme yeri
die Entsorgungssituation {sub} {f} atıkları imha durumu
die Entsorgungsstation {sub} {f} atıkları imha istasyonu
die Entsorgungsstelle {sub} {f} atıkları imha yeri
die Entsorgungsstudien {sub} {pl} atıkları imha araştirması
die Entsorgungstechnik {sub} {f} atıkları imha tekniği
Nachbehandlung von Abwässern {sub} {f} atıklara sonradan yapılan işlem
recycelbar {adj} atıklar geri dönüştürülebilir
recycelbar {adj} atıklar geri kazanılabilir
recyceln {v} [recycelte, hat recycelt] atıkları geri kazanmak
das Recycling {sub} {n} atıkların yeniden kazanılması
das Recycling {sub} {n} atıkların yeniden kullanımı
schlacken {v} atıkları atmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu