32 direkte Treffer gefunden für: Förderung


50 indirekte Treffer gefunden für: Förderung

Deutsch Türkisch
Forderung abgelten {v} alacağı ödemek
Forderung ablehnen {v} alacağı reddetmek
Forderung abtreten {v} alacağı devir ve temlik etmek
Forderung abtreten {v} alacağı devretmek
Forderung allgemeiner Natur {sub} {f} genel anlamda talep
Forderung an jemanden {sub} {f} birisinden talep etme
Forderung anerkennen {v} talepleri kabullenmek
Forderung anmelden {v} alacağı bildirmek
Forderung auf Herausgabe {sub} {f} iade talebi
Forderung auf Herausgabe {sub} {f} istihkak talebi
Forderung aus Vormonat {sub} {f} bir önceki aydan talep
Forderung der Gesellschaft {sub} {f} kurumun talebi
Forderung erfüllen {v} alacağı ödemek
Forderung erlassen {v} alacaktan feragat etmek
Forderung gegen jemanden {sub} {f} birisine karşı talep
Forderung geltendmachen mahkeme aracılığıyla alacağını istemek
Forderung pfänden {v} alacağa haciz koymak
Forderung pfänden {v} alacağı haczetmek
Forderung stellen {v} istemde bulunmak
Forderung stellen {v} istemek
Forderung stellen {v} talep etmek
Forderung stellen {v} talepte bulunmak
Forderung von Lohnerhöhungen {sub} {f} ücret artırma talebi
Forderung zurückweisen {v} alacak talebini reddetmek
Forderung übertragen {v} alacağı devretmek
Forderung übertragen {v} alacağı temlik etmek
die Forderungen {sub} {pl} alacaklar
die Forderungen {sub} {pl} talepler
Forderungen absichern {v} alacakları garanti altına almak
Forderungen absichern {v} talepleri garanti altına almak
Forderungen abtreten {v} alacakları devretmek
Forderungen an Kreditinstitute {sub} {pl} kredi enstitülerine talepler
Forderungen an Kunden {sub} {pl} müşterilerden alacaklar
Forderungen aufkaufen {v} alacak haklarını satın almak
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mal teslimi ve verilen hizmetlerinden oluşan alacaklar
Forderungen aus Warengeschäften {sub} {pl} eşya ticaretinden talepler
Forderungen aus Warenlieferungen und Dienstleistungen {sub} {pl} eşya teslimi ve servis hizmetleri talepleri
Forderungen bevorschussenv borçları finanse etmek
Forderungen der Gesellschaft {sub} {pl} halkın talepleri
Forderungen einziehen alacakları tahsil etmek
Forderungen erfüllen {v} talepleri yerine getirmek
Forderungen festlegen {v} talepleri saptamak
Forderungen gegenüber einer Bank {sub} {pl} bir bankadan talepler
Forderungen pfänden {v} alacakları haczetmek
Forderungen und Verbindlichkeiten {sub} {pl} alacaklar ve borçlar
Forderungen zur Konkursmasse anmelden {v} alacakları iflas masasına bildirilmek
Forderungen zurückweisen {v} alacak talebini reddetmek
Forderungen übertragen {v} alacakları devretmek
Forderungen, genügen {v} taleplere karşılık vermek
das Forderungenhauptbuch {sub} {n} talepler ana kitabı
0.003s