1 direkte Treffer gefunden für: ...e

Deutsch Türkisch
zur [Kürzel von: zu der] ...e

50 indirekte Treffer gefunden für: ...e

Deutsch Türkisch
alternativ zu ...e\...a alternatif
an die [hundert Leute] ...e yakın
Anflug an ...e\...a inme
Anforderungen an ...e\...a talepler
anfällig für {adj} ...e\...a karşı hassas
angrenzen an ...e\...a komşu
ankommen in {v} ...e/...gelmek
anschließen an {v} ...e\...a bağlamak
anwendbar auf ...e\...a kullanabilir
anwendbar bis ...e\...a kadar kullanabilir
aufpassen auf {v} ...e,...a gözcülük etmek
Aversion gegen {sub} {f} ...e\...a karşı antipati
basieren auf {v} ...e, ...a dayanmak
basierend auf {adj} ...e, ...a dayanan
basiert auf [es~] ...e, ...a bağlı olarak
beifügen an ...e/...a ilave etmek
besessen sein auf {v} ...e/...a düşkün olmak
bevor ...evvel
bis zum ...e/a kadar
böse [auf, über] ...e\...a dargın
böse sein auf ...e\...a darılmak
Darf ich darauf hinweisen ... ...e,...a işaret edebilirmiyim?
das Zeug haben zu ...e/...a yeteneği olmak
dividieren durch {v} ...e/a bölmek
einen Brief absenden an ...e\...a bir mektup yollamak
einen schönen Gruß an ...e\...a çok selamlar!
einstellen auf {v} ...e/...a ayarlamak
eintreten in {v} ...e,...a girmek
festlegen auf {v} ...e\a karar vermek
festmachen an {v} ...e\a bağlayan
fixiert auf ...e\a bağlı
flanscht an [er, sie, es~] ...e flanşli bağlama yapıyor
flanschte an [er, sie, es~] ...e\a flanşli bağlama yapmıştı
frachtfrei versichert bis ...e kadar navlunsuz sigortalı
freuen auf {v} ...e\a sevinen
förderlich sein zu ...e/...a yararlı olmak
gerichtet an ...e,...a doğrultulmuş
gerichtet sein an {v} ...e,...a doğrultulmuş olmak
gucken nach {sub} {f} ...e,...a bakmak
können {v} ...e\...a bilmek
leinen an {v} ...e,...a bağlamak
liebe Grüße an ...e\...a dostça selamlar
Mehrbedarf an ...e,...a ek gereksinim
Meldung an {sub} {f} ...e,...a bildiri
nach ...e\...a doğru
nach Maßgabe {sub} {f} ...e\...a göre
neigen zu ... {v} ...e/...a eğilmek
nicht bis ...e,...a kadar değil
nicht gebunden an ...e,a bağlı değil
nicht im Widerspruch zu ...e,a aykırı değil
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu